Jingle Bells in versione originale

Ma tu … prova a cantarla in dialetto!

Gìngol bèl                              jingle bells

el pôc bèl

stèr tótt quant insàmm?

par Nadèl

col panspzièl

pàsen tótt i mèl!

In tèvla a i è i turtlén,

t an sént che prufumén?

dâm l’èglia dal capån

ch’a sèlt al panetån

E prémma dal sermån

a vlän tótt la benziån

col ciòc d un vèc’ spumànt

che ognón è pió cuntänt

Gìngol bèl

el pôc bèl

stèr tótt quant insamm?

par Nadèl

ciacarèr

e a tombola żughèr!

L é stè dåumélla an fà

che Crésst gé “và pur là”

adès am tåcca a mé

canbier l’umanitè

Un cinno a vói dvintèr

i guai a vói dnunzièr

cavèr dal sô turmänt

tótta la pôvra zänt!

Gìngol bèl

Dio s l è bèl

atàis al sumarèl

såtta al fiè dal vidèl:

s incanten anc äl strèl!

Gìngol bèl

Dio s l è bèl

pinséva la mamà

e Jusfén al destén                       presepe

dal misteriåus fangén.

A tutti, proprio a tutti, gli auguri più affettuosi di BUON NATALE!


Comments are closed.